اولین خوش آمد گویی به یک بازدید کننده در غالب یک برنامه در نوع خودش( Big Apple Greeter )در سال 1992  انجام شد.

Big Apple Greeter در نیویورک به وسیله موسس آن  خانم Lynn Brooks و به واسطه ملاقات هایی که او با مردم داشت رشد کرد.
او می خواست که مردم دنیا، نیویورک را آنطوری بشناسند که او می شناخت. مفهوم کار او موفقیت بزرگی بود و به سرعت در تمام دنیا منتشر شد. همچنان که تعداد برنامه ها افزایش می یافت، جامعه خوش آمد گو های جهانی به صورت یک جامعه داوطلبانه مستقل مجری آن شد.
تمام برنامه ها رایگان است و سرویس ارایه شده توسط شهروندان مشتاق و ساکنانی که شهر خودشان رو دوست دارند به صورت داوطلبانه اجرا می شود.

تمام خوش آمد گوها و مقاصد مشخص این برنامه، ارزش های بنیادین یکسانی رو به اشتراک می گذارند:

  • تمام خوش آمد گوها داوطلبانه فعالیت می کنند.
  • خوش آمد گوها می توانند از یک تا شش نفر را به صورت یک گروه کوچک همراهی کنند.
  • ملاقات یک خوش آمد گو برای بازدید کننده رایگان خواهد بود.
  • تمام بازدید کننده ها بدون هیچگونه تبعیضی همراهی خواهند شد.
  • برنامه خوش آمد گویی، توریسم پایدار را حمایت می کند. برنامه ها به طبیعت و محیط ساخت دست بشر احترام می گذارد و غنای فرهنگی و اقتصادی را برای جوامع محلی به همراه دارد. برنامه هدفی است برای یک تصویر مثبت و پایدار از هر مقصد گردشگری.
  • برنامه های خوش آمد گویی، فرصت غنا بخشیدن به تبادلات فرهنگی را به وجود می آورد و ارتباطاتی را بین مردمان عادی برای ساختن جهانی بهتر می سازد.